close
تبلیغات در اینترنت
درباره لاکپشت برکه ای خزری بیشتر بدانید

پرورش و نگهداری از حیوانات و گیاهان دم طلا
Breeding and keeping animals and plants

DOOMTALA.IR
پست های مفید

در قسمت جستجو می توانید با جستجو کردن مطلب خودبه تمامی مطالب سایت دسترسی داشته باشید.

طرز تهیه سرلاک دستساز: کلیک کنید.


آموزش رقص به طوطی: برای مشاهده کلیک کنید.


فیلم آموزش دست دادن و دست تکان دادن به طوطی: برای مشاهده کلیک کنید.


درمان ناباروری انواع پرندگان: برای مشاهده کلیک کنید

لاک پشت های برکه ای خزری

پست شماره 153
13:6 , 02 / 12 / 1394

لاک پشت های برکه ای خزری

توضیحات کامل در مورد لاک پشت های برکه ای خزری برای خواندن این پست به ادامه مطلب مراجعه نمایید

نام فارسی: لاک پشت برکه ای خزری

نام علمی:  Mauremys caspica

نام انگلیسی:  Caspian Pond Turtle
پراکندگی:

پراکندگی لاکپشت برکه ای خزری

لاکپشت برکه ای خزری از خانواده لاک پشتهای برکه ای است. طول لاک آن به 23 سانتی متر می رسد و رنگ آن قهوه ای زیتونی یا سبز زیتونی است. ساکن استانهای شمالی، غربی، جنوب غرب، گیلان ، مازندران ، آذربایجان شرقی و غربی ، كردستان ، كرمانشاه ، ایلام ، خوزستان ، لرستان و فارس است. لاك پشت بركه ای خزری ، از لحاظ شكل ظاهری شبیه لاك پشت بركه ای اروپایی می باشد. تفاوت لاك پشت بركه ای خزری و بركه ای اروپایی: این دو لاك پشت از لحاظ اندازه مثل هم بوده و قهوه ای رنگ می باشند ، ولی از نظر ظاهری ، سر لاك پشت بركه ای اروپایی خال حال تقریبا زرد رنگ دارد ولی سر لاك پشت بركه ای خزری راه راه تقریبا كرم دارد.
موقعيت مخرج در لاك پشــت ماده نزديك به لاك شكمي و در قاعده دم بوده در حاليكه در نر دورتر از لاك شكمي بوده و تقريباً در ميانة دم قرار ميگيرد. لاك شكمي درماده صاف و در نر داراي فرورفتگي در سپرهاي سينه اي، شكمي و راني ميباشد كه اين به خاطر سهولت در امر جفتگيري است. لاك پشــتان خزری در ارديبهشــت ماه جفت گيري كرده و در خرداد يا تيرماه تخم گذاري ميكنند و در هر تخم گذاري ۴ تا ۵ تخم ميگذارند. بزرگترين تخم به دســت آمده در آزمايشــگاه داراي طول ۷/۸۳ ميليمتر و عرض ۱/۴۲ ميليمتر بوده است.
اين جانوران صداي خاصي نداشــته، بســيار محتاط هستند، معمولا داخل لاك خود فرو رفته و بيشــتر اوقات در حال اســتراحت هستند اما در مواقع فعاليت يا احســاس خطر داراي حركت ســريعي مي باشند. شناگران ماهــري بــوده و روحيه تهاجمي كمتري نســبت به ديگر لاك پشــت های آبزي دارند. اوقات گرم روز  را براي آفتابگيري به كنار بركه آمده و داراي خواب زمســتاني ميباشــند. فعاليــت عمدة آنها از اواســط بهار تا اواســط پاييز اســت البتــه در مناطق گرمسيري بر طول اين مدت اضافه ميشود.
در گذشته تنها یک زیرگونه با نام Mauremys caspica caspica برای لاکپشت خزری ایران معرفی شده بود که پس از مطالعات ویشوف در سال 1996 زیر گونه ventrimaculata از استان های فارس و بوشهر گزارش شد که تا حدودی با لاکپشت خزری شمال ایران متفاوت است. مهمترین اختلاف این دو زیر گونه وجود لکه هایی بر روی لاک شکمی ventrimaculata و عدم وجود آنها در زیر گونه caspica است.
لاك پشــتان آبزي داراي تعيين جنســيت محيطي از نوع وابسته به دما هســتند. تمــام خزندگاني كه جنســيت آنها با دما تعيين مي شــود فاقد كروموزوم جنســي هســتند. تعيين جنســيت در اين خزندگان در ميانه تكوين جنيني و منطبق با زمان تمايز غدد تناسلي است. در لاك پشتان دماي پايينتر از دماي آســتانه كه در آن نســبت جنســها ۱:۱ اســت منجربه توليد افراد نر و دماي بالاتر از دماي آستانه منجر به توليد افراد ماده ميشــود كه اين دماها براي گونههاي مختلف متفاوت اســت و در مورد لاك پشــت خزري هنوز گزارش نشــده است. مادههايي كــه در دماهاي متمايل بــه توليد جنس ماده به وجــود ميآيند احتمال مهاجم بودنشــان نســبت به نرها كمتر اســت در حالي كه مادههايي كه در دماهــاي متمايل به توليد نر تكوين مييابند حالت تهاجمي بيشــتري دارند. مادههايي كه در دماهاي متمايل به توليد افراد نر ايجاد شــده اند ســطوح آندروژني بيشــتر و اســتروژني كمتري دارند. اين احتمال وجود دارد كه رفتار تهاجمــي و جاذبه در مادهها كمتر تحت تأثير هورمونهاي تخمداني و بيشــتر تحت تأثير دما باشــد. به نظر مي رسد كه رفتار و نوع جنســيت افراد بالغ نشــان دهنده يك محيط هورموني باشد كه در آغاز توســط دما تنظيم ميشــود. ممكن است تعيين جنســيت وابسته به دما بــه عنوان پيشــرو تكاملــي براي كنترل ژنتيكي جنســيت باشــد كه در پستانداران يافت ميشود. به طور اختصاصي دما بر روي بيان ژنهايي كه آنزيمهاي اســتروئيداز و گيرندههاي استروئيدي را رمزدهي مي كنند اثر مي گذارد و با هم تمايز غدد تناســلي را به سوي بيضه يا تخمدان هدايت ميكنند. غدد تناســلي لاك پشــتان آبزي جوان پس از گذرانيدن دورة حســاس به دما ميتوانند تبديل به غدد تناســلي جنس نر شــوند به اين شــكل كه مدولاي تخمدان آنها داراي سلولهايي است كه خاصيت صفات مربوط به ســلولهاي سرتولي را تا مدت زمان مشخصي حتي تا سن بلوغ خواهند داشــت اين پتانسيل توسط اســتروژنهاي مترشحه در بدن لاك پشــت ماده مهار ميشــود اما در اثر ترشــح هورمون ضد مولري ممكن اســت ژنهاي بيضهاي فعال شده و منجر به شكلگيري سلولهاي سرتولي و تشــكيل طنــاب بيضهاي شــوند. در اين مطالعه تعيين جنســيت نمونه هــا تنها از روي صفات ظاهري كه مهمترين آنها موقعيت مخرج بر روي دم اســت صورت گرفت و تنها تعداد كمياز نمونهها تشــريح شدند بنابرايــن احتمال تغيير جنســيت نمونههاي نابالغ ظاهراً ماده به افراد نر در ســنين بالاتر وجود دارد هر چند اثبات ايــن فرضيه نياز به مطالعات پيشــرفته اكولوژيكي، جنين شناســي و آناتوميكي در نمونههاي منطقه مــورد مطالعــه دارد.
لاك پشتان ماده سازگاري بيشــتري با محيط داشته و جنسيت غالب را در اكثر جمعيتها تشكيل ميدهند.  مادهها مدت زمان بيشتري را در كنار بركه ها به سر ميبرند و نرها بيشتر طول روز را در اعماق بركه ها به سر ميبرند. نرها حركت و فرار سريع تري داشته و به راحتي صيد نميشود. هنوز معياري براي تعيين ســن دقيق لاك پشتان آبزي ارائه نشده و در ضمن دو لاك پشت همسن لزوماً هم اندازه نيستند. همچنين نوزادان تازه متولد شــده رشــد متفاوتي از خود نشان داده اند. از اين رو ميتوان علــل ديگــري نظير تغذيه، دمــاي محيط، وجود يا عدم وجــود انگلهاي داخلي و ديگر شــرايط زيستي اكوسيســتم را در ميزان رشد آنها دخيل دانســت. لاك پشت خزري نسبت به ديگر لاك پشــت آبي منطقه يعني لاك پشت بركه اي قدرت انتشار بيشتري در زيستگاههاي نامساعد دارد و ميتوانــد به مــدت طولاني در محيطهاي دور از زيســتگاه هاي طبيعي خــود زندگي كند.
در شــمال ايران اين لاك پشــت به وفــور در منازل روســتايي و باغها مشــاهده ميشــوند كه دليــل آن ميتواند سازش و مقاومت بيشــتر اين گونه نسبت به محيط يا ساختار ژنتيكي متفاوت آن با لاك پشــت بركهاي باشــد. به دليل گسترده بودن پراكنش لاك پشت خزري پيشــنهاد مي شود تمام اســتانهاي واجد اين گونه مطالعه شده و مقايســهاي بين جمعيتهاي آن صورت گيــرد. همچنين انجام مطالعات كاريولوژيك براي تهيه كاريوتيپ و تعيين نقشــه كروموزوميلاك پشــت خزري براي مقايســه آن با لاك پشــت بركهاي و نيز مقايســه كاريوتيپ افــراد جمعيتهــاي آن در اســتانهاي مختلف كشــور يا ديگــر زيرگونه موجود يعني لاك پشــت بركهاي فارس لازم به نظر ميرسد. با توجه به اهميت لاك پشــتان آبــزي و كاهش قابل توجه جمعيت آنها نســبت به گذشــته بايد تدابيري براي حفاظت از آنها انديشــيد.
اين لاك پشــتان اصولا رژيم غذايي گوشتخواري داشته و در طبيعت از تخم قورباغــه و مار، قورباغه ها و مارهاي كوچــك، ماهيان كوچك، كرم ها، حلزون ها، ســخت پوستان و حشرات آبزي تغذيه ميكنند. گاهي از گياهان آبزي نيز تغذيه ميكنند اما اصولا گياهخوار نيســتند و از آنجا كه ازلاشــه، جانــوران آبــزي تغذيه ميكنند، لاشــه خوار نيز محســوب ميشــوند. در آزمايشــگاه از گوشــت خام، غذاي ماهي و قورباغههاي كوچك براي تغذيه آنها استفاده گرديد. اين جانوران نسبت به بيآبي و بي غذايي بسيار مقاومند و ميتوانند در مدت زمان طولاني بدون تغذيه زنده بمانند. البته فعاليتهاي بدنــي آنها بســيار كاهش يافته و در مادهها تخم گــذاري به تأخير افتاده يا انجام نمي شود.

شناسايي نر و ماده لاک پشت خزری
موقعيت مخرج در لاكپشت ماده نزديك به لاك شكمي و در قاعده دم
بوده در حاليكه در نر دورتر از لاك شكمي بوده و تقريباً در ميانة دم قرار ميگيرد.
لاك شكمي درماده صاف و در نر داراي فرورفتگي در سپرهاي سينه اي، شكميو
راني مي باشد كه اين به خاطر سهولت در امر جفتگيري است


منبع: irandeserts.com

توجه : باز نشر مطالب دم طلا تنها با ذکر نام و آدرس سایت مجاز می باشد .

نظرات ارسال شده

 • یگانه 1396/1/30 , 13:06

  میشه جوابمو بدین

  پاسخ : سلام
  اگه زیاد همدیگرو اذیت کردن بهتره جدا از هم باشن
  شناسايي نر و ماده لاك پشت خزري
  موقعيت مخرج در لاكپشت ماده نزديك به لاك شكمي و در قاعده دم
  بوده در حاليكه در نر دورتر از لاك شكمي بوده و تقريباً در ميانة دم قرار ميگيرد.
  لاك شكمي درماده صاف و در نر داراي فرورفتگي در سپرهاي سينه اي، شكميو
  راني مي باشد كه اين به خاطر سهولت در امر جفتگيري است

 • یگانه 1396/1/24 , 13:25

  سلام خدمت شما من دو تا لاک پشت خزری دارم که یکی از اون دوتا لاکش نسبت به دیگری بزرگ تره فقط یه خورده واینکه خیلی حالت تهاجمی داره با ناخوناش کوچیکرو چنگ میندازه اما اون کوچیکه بعضی مواقع روی لاکش میره وخیلی دوسش داره شما می تونید جنسیتشون رو تشخیص بدید لطفا راهنماییم کنید

  پاسخ : سلام
  اگه زیاد همدیگرو اذیت کردن بهتره جدا از هم باشن
  شناسايي نر و ماده لاك پشت خزري
  موقعيت مخرج در لاكپشت ماده نزديك به لاك شكمي و در قاعده دم
  بوده در حاليكه در نر دورتر از لاك شكمي بوده و تقريباً در ميانة دم قرار ميگيرد.
  لاك شكمي درماده صاف و در نر داراي فرورفتگي در سپرهاي سينه اي، شكميو
  راني مي باشد كه اين به خاطر سهولت در امر جفتگيري است

 • نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتیرفرش کد امنیتی